ساحــــــل طــلایی
 
قالب وبلاگ
حدیث تصادفی


ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻧﻮﺷﻪ :
ﻫﻮﺱ ﻣﺜﻞ ﺁﻧﺘﻦ ﺁﻧﺎﻟﻮﮔﻪ ،ﻫﻤﻮﻥ ﺁﻧﺘﻨِﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭ ﭘﺸﺖ ﺑﻮﻡ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ
ﻫﻤﻪ ﯼ ﮐﺎﻧﺎﻻﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ،ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ..... .
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﯾﺪﯼ ﺁﻧﺘﻦ ﺑﺪﻧﺖ ( ﻗﻠﺒﺖ ) ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ
ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﺩ، ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﻫﻮﺳﻪ .
ﻭﻟﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﺜﻞ ﺁﻧﺘﻦ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝِ ،ﯾﺎ ﻣﯿﮕﺮﻩ ﯾﺎ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ . ﺿﻌﯿﻒُ ﻗﻮﯼ
ﻧﺪﺍﺭﻩ .
ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻧﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ . ﯾﺎ ﺍﻭﻥ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ .

[ یکشنبه نوزدهم آبان 1392 ] [ 12:58 ] [ sheytoOnak ]
خستــه‌ ام!
خــيــــــــــــلــي خستــه!
بــه مــن جــايــي بــدهيــد،
مــي‌خــواهــم بخــوابــم!
يــک تخــت ِ خــالــي،
يــک دنيــاي ِ خــالــي،
يــک قلــب ِ خــالــی...!


[ یکشنبه نوزدهم آبان 1392 ] [ 12:48 ] [ sheytoOnak ]
بـه سَلامَتیِ اون دُختَرایی که وَقتی باهات میان بیرون خودِشونَن،
هَمونایی که یه خَروار آرایِش نِمیکُنَن چون خُودِشونُ قَبول دارَن،
همونایی که مُدِلِ ماشینِت یا داشتَن و نَداشتَنِ ماشینِت بَراشون
مُهِم نیست !
چون خُودتُ میخوان نَه هیچ چیزِ دیگه ای،
هَمونایی که کَتونی میپوشَن چون بَراشون اِختِلاف قَدِشون
باهات مُهِم نیست،
هَمونایی که اونقَدر شُعورِشون میرِسه که میس نَندازَن و گِدایی
شارژ نَکُنَن،
هَمونایی که کِلاسِ اَلَکی نِمیذارَن،نَقش نِمیخوان بازی کُنَن،
آره،هَمین دُختَران که حَتی اَگه خِیلیَم کَم باشَن اَما بازَم دُختَرایی
هَستَن که خِیلی اَرزِش دارن.....

[ دوشنبه بیست و نهم مهر 1392 ] [ 15:43 ] [ sheytoOnak ]

گاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــی خوب است

آدمـــــــــــ بدانـــــــد وقتشـــــــ رسیدهـــــــــ

دستـــــــــــ بکشـــــــــــد

و

رهـــــــــــــا کنـــــــــــــــــد

و قبولــــــــــــــــ کند که جنگیدنـــــــــــــــ بســـــــــــــــ است...
گاهــــــــــــــــــــــــی باید بگــــــــــذاریـــــــــــــــــ سرنوشتـــــــــــــــــ بیایـــــــــــــد،
روزگــــــــــــــار خودیـــــــــــــــ نشان بدهد و
همهــــــــــ چیـــــــــ دست به دست همــــــــــ بدهند تا اوضاعـــــــــــــ رقمـــــــــــــــــ بخورد
و توــــــــــــــ
ساکتـــــــــــــــــ و سرد،تنها رقمـــــــــــــــــ بخوری...

[ جمعه بیست و ششم مهر 1392 ] [ 10:6 ] [ sheytoOnak ]
ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻧﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻧﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺣﺘﯽ
ﺁﯾـــــــــــﻨﺪﻩ
ﺩﻟﻢ
.
.
.
ﺑﭽـــــــﮕﯿﻤﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ !
ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺷﻨــﯽ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮﯾﯽ !
ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻼﻝ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﮐـــﻞ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺯﻏﺎﻟﯽ ﺷﻪ !
100 ﺑﺎﺭ ﯾﻪ ﺳﺮﺳﺮﻩ ﯼ 1 ﻣﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﻡ
ﺑﺎﺯﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻢ !
ﭼﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﺎ 10 ﺗﺎ ﻗﻨﺪ ﺑﺨﻮﺭﻡ !
ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻭ ﭘﻔﮏ ﻭ ﻟﻮﺍﺷﮑﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﻡ ! ﺳﺮﭼﯿﺰﺍﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ
ﺍﻧﻘﺪ ﺑــــﺨﻨﺪﻡ ﺑﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ !
ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﻢ ﺯﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﮐﻼﺳﺎ !
ﻋﯿﺪﯾﺎﻣﻮ ﺑﺮﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻗﻠﮏ
ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻢ ... ﻣﻮﺭﭼﻪ
ﻫﺎﺭﻭ ﺑﮑﺸﻢ !
ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣــﺎﺩﺭﻡ ﺍﺷﮑﻤﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻪ ﻧﻪ
ﭘﯿﺮﻫﻦ ﺗﻨﻢ !
ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺷﺒﺎ ﺗﻮﺧﻮﺍﺏ ﻏﻠﺖ ﺑﺰﻧﻢ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ !
1000 ﺗﻮﻣﻦ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﻢ ﺧــــﻮﺵ ﺑﺎﺷﻪ !
ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻡ
ﻏﺮﻭﺑﺎﯼ ﺑﻌﻀﻲ ﺭﻭﺯﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ " ﺁﻧﺸﺮﻟﻲ " ﺑﺎﺷﻢ !
ﻭﻟﻢ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺻﺐ ﺗﻮ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﻤﻮﻧﻢ !
.
.
.
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻢ

[ دوشنبه هشتم مهر 1392 ] [ 18:14 ] [ sheytoOnak ]
شک ندارم بعضی فرشته ها “مرد” هستند
به سلامتی پدر…
که وقتی می گوید: ” درست می شود

همه نگرانی های آدم یکباره آب می شود!


سلامتیه همه بابا های زحمت کش

قربون بابام برم

شادیه همه بابا های غایب 

[ یکشنبه هفتم مهر 1392 ] [ 13:3 ] [ sheytoOnak ]
مردي در حالي كه به قصرها و خانه هاي زيبا مينگريست به دوستش گفت: وقتي اين همه اموال رو تقسيم ميكردن ما كجا بوديم. دوست او دستش رو گرفت و به بيمارستان برد و گفت.: وقتي اين بيماريها رو تقسيم ميكردن ما كجا بوديم!!!! خدايا واسه داده ها و نداده هات شكر...
[ پنجشنبه چهارم مهر 1392 ] [ 15:11 ] [ sheytoOnak ]
ده راهکار ساده برای پیروزی: من برنده ام: چون برای رسیدن به سرزمین اهدافم، اولین قدم را برداشته ام. قدم اول، یعنی << تصمیم >>‏!‏
من برنده ام: چون می دانم مشکلات مانند صخره هایی هستند که در مسیر رود وجود دارند. اگر صخره نبود، رود هیچ آوازی سر نمی داد.
من برنده ام: چون ذهنم را آن گونه ساخته ام که جهنم را برایم به بهشت تبدیل کند، نه آن که بهشت را به جهنم.
من برنده ام: چون نقشه ی زندگی خود را چنان شفاف رسم کرده ام که تنها راه باقی مانده، < ساختن > آن است.
من برنده ام: چون می دانم هر اقدام بزرگی، ابتدا محال به نظر می رسد، پس تمام تلاشم را می کنم تا محال را به ممکن تبدیل سازم.
من برنده ام: چون هم نا امیدی را می شناسم، هم صبر و حوصله را و البته خوب می دانم که صبر و حوصله، شکل دیگری از نا امیدی است که انسان بهتر می تواند آن را تحمل کند.
من برنده ام: چون زندگی را زیبا می بینم و وقتی به زندگی زیبا نگریستم، آن گاه زیبا خواهد شد.
من برنده ام: چون در انتهای فعالیت روزانه، ساعتی را با خودم خلوت می کنم و با تکیه بر صداقت بی رحمانه با خود، عملکرد روزانه ام را با دقت ارزیابی می کنم.
من برنده ام: چون می دانم اگر به معجزه اعتقاد و ایمان داشته باشم، برایم اتفاق خواهد افتاد و این، معجزه ی اعتقاد و ایمان است.
من برنده ام: چون خدایی دارم که داشتنش، جبران همه ی نداشته هاست
[ یکشنبه سی و یکم شهریور 1392 ] [ 22:43 ] [ sheytoOnak ]
وقتي يكي جمله‌اش رو با «البته حرف شما متين…» شروع مي‌كنه،

 منتظر «اما»ي بعدش باشين كه قراره . .. . . .

.........................................................

.........................................................................

............................................................................................                

............................................................

.................................................................

................................................................................

.

.

.

.

در فاضلابو رو سرتون باز كنه !!!!!

[ یکشنبه سی و یکم شهریور 1392 ] [ 19:25 ] [ sheytoOnak ]

 

از یه جایی به بعد فاصله دیگر دور نیست
درد اســــت . . . نـــــزدیــــک اســـــت . . .

 

[ یکشنبه سی و یکم شهریور 1392 ] [ 19:1 ] [ sheytoOnak ]

دلم شکست !
عیبی ندارد شکستنی است دیگر ، می شکند !
اصلا فدای سرت ، قضا و بلا بود از سرت دور شد . . .
اشکم بی امان می ریزد !
مهم نیست !
آب روشنی است !
خانه ات تا ابد روشن عشق من . . .

. . . 

..

.

[ یکشنبه سی و یکم شهریور 1392 ] [ 18:52 ] [ sheytoOnak ]
کـــــــــــاش اینقدی بودیم.....نظرتون چیه؟؟؟؟


[ دوشنبه سی و یکم تیر 1392 ] [ 20:3 ] [ sheytoOnak ]

ما که آدمیم اینقدر مشهور نیستیم که خر مشهوره!!!!
یکی زیاد میخونه : خرخونه!!!
یکی زیاد شانس داره : خرشانسه!!!
یکی زیاد کیف میکنه : خر کیف میشه!!!
یکی زیاد پول داره : خر پوله!!!
خدایا تو که خر رو اینقد با شکوه آفریدی یکیشم به ما بده باهاش بخونیم ببریمش سر جلسه امتحان ، شانس بده نتیجش که اومد باهاش کیف کنیم....[ دوشنبه سی و یکم تیر 1392 ] [ 19:59 ] [ sheytoOnak ]

[ دوشنبه سی و یکم تیر 1392 ] [ 19:44 ] [ sheytoOnak ]
ــعــنــتـــ بـــه عــشــقـــی کـــه بــا هــوس اشــتــبـــ گــرفــتــه مــیــشـــه ....
آآآآی .... آقـــا پـــســـر حــواســتـــو جــمــع کـــن ....
ادعــات مــیــشــه دوســتـــش داری هـــا ؟؟؟؟
قـــبـــولـــ .... یــادت بــاشــه ...
عـــشـــقـــتـــی کــه بــیــنــتــونــه رو بــا نــگــاهِ هــوس آلــود نـــکـــشـــی هـــا .....
حــیـــفــــِـــ ......
فــقــط جــهــت اطــلــاعِ بـــود ...

[ دوشنبه سی و یکم تیر 1392 ] [ 19:42 ] [ sheytoOnak ]


یه کیک خیلی خوش طعم/

با چندتا شمع روشن/یکی به نیت تو/

یکی ازطرف من/الهی که هزارسال همین جشنو بگیریم/

به خاطر وجودت به افتخار بودن

داداش گلم سالروز اولین لبخند اسمون به تو مبارک عزیزم زنده باشی

با ارزوی بهترینها برای تــــــو

اینم کیک ویییییییژه

Click here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlarge

Click here to enlargeClick here to enlarge
Click here to enlarge


ایشالله 120 ساله شی

Click here to enlarge
Click here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlarge
Click here to enlarge


[ یکشنبه سی ام تیر 1392 ] [ 20:35 ] [ sheytoOnak ]
عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you

عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you


اينا همش براي داداش گلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ه كه خودشو براي من پل كرد تا از اتيش مشكلات رد بشم                                     داداشي جونم دووووووووووووووست داااااااااااااااااااارم

برات ارزوي خوشبختي و سربلندي و موفقيت دارم

                                                   خودم يه تنه غصه هاتو پرپر ميكنم

[ چهارشنبه پانزدهم خرداد 1392 ] [ 18:15 ] [ sheytoOnak ]

عکس متحرک عاشقانه ,تصاویر متحرک, عکس i love you

براي همه ي دوستاي گلـــــــــــــــــــــــــــــــــم 

بريد ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ چهارشنبه پانزدهم خرداد 1392 ] [ 17:53 ] [ sheytoOnak ]


به اين ميگن مــــــــــــــــرد!مگه نه؟؟؟؟

[ دوشنبه ششم خرداد 1392 ] [ 11:56 ] [ sheytoOnak ]

در جلسه امتحان عشق..
من ماندم و یک برگ سفید!
یک دنیا حرف ناگفتنی
و یک بغل تنهایی و دلتنگی
درد دل من تو این کاغذ کوچک جا نمیشود!
در این سکوت بغض آلود
قطره کوچکی هوس سرسره بازی میکند!
و برگ سفیدم...
عاشقانه قطره را در اغوش میکشد!
عشق تو نوشتنی نیست....
در برگه ام کنار آن قطره یک قلب کوچک میکشم!
و اما وقت تمام است...
برگه ها بالا ...

[ یکشنبه پنجم خرداد 1392 ] [ 13:10 ] [ sheytoOnak ]

دوست دارين از اينا تو خونتون داشته باشين؟


بريد ادامه مطــــــــــــــــــــلب


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 ] [ 12:23 ] [ sheytoOnak ]

جــایی خـوندم جـالب بـود برام:
خــانـــــوم شــماره بـدم؟؟؟
خــانـوم خــوشـگِله برسونمت؟؟؟
خـوشـگـلـه چـن لحظه از وقتتو به مــــا میدی؟؟؟
ایـنها جملاتی بود که دخترک در طول مســیر خوابگاه تا دانشگاه می شنید!بیچــاره اصــلا" اهل این حرفـــــها نبود...این قضیه به شـــدت آزارش می داد تا جایی که چند بار تصـــمیم گرفت بی خیــال درس و مــدرک شود وبه محـــل زندگیش بازگردد.به امامزاده ی نزدیک دانشگاه رفت شـاید می خواست گـــلــه کند از وضعیت آن شهرِ لعنتی دخترک وارد حیاط امامزاده شد...خسته... انگار فقط آمده بود گریه کند...دردش گفتنی نبود....!!! رفت و از روی آویز چادری برداشت و سر کرد...وارد حرم شد و کنار ضریح نشست.زیر لب چیزی می گفت انگار!!! خـدایـا کـمکـم کـن...چـند ساعـت بعد،دختر که کنار ضریح خوابیده بود با صدای زنی بیدار شد...خانوم!خانوم! پاشو سر راه نـشـسـتـی!!! مردم می خوان زیارت کنن!!!دخترک سراسیمه بلند شد و یادش افتاد که باید قبل از ساعت ۸ خود رابه خوابگاه برساند...به سرعت از آنجا خارج شد...وارد شــــهر شد...امــــا...امــا انگار چیزی شده بود...دیگر کسی او را بد نگاه نمی کرد..!انگار نگاه هوس آلودی تعـقــیبش نمی کرد!!!احساس امنیت کرد...با خود گفت:مگه میشه انقد زود دعام مستجاب شده باشه!!! فکر کرد شاید اشتباه میکند!!! اما اینطور نبود!یک لحظه به خود آمد...دید چـــادر امامــزاده را سر جـــایــش نگذاشته...!!!
یـــــا فـــاطـــمــه زهـــرا(س)


[ پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 ] [ 11:8 ] [ sheytoOnak ]
جنگ نرم یعنی این

 ببینید چطوری با ناخود آگاه ما بازی میکنند!!!؟

خراب کردن مسجد توسط پرندگان خشمگین


به نام علی در لوگوی این بازی توجه کنید!!!!؟
بازی کالاف دیوتی حدیثی از امام صادق(ع) که در قاب عکس کار شده است
 
به محل نصب تابلو دقت کنید!!!!!!؟ نوشته شده توسطhttp://jomlefacebook.blogfa.com/

ادامه مطلب
[ جمعه شانزدهم فروردین 1392 ] [ 16:58 ] [ sheytoOnak ]

[ یکشنبه یازدهم فروردین 1392 ] [ 15:34 ] [ sheytoOnak ]

[ چهارشنبه سی ام اسفند 1391 ] [ 23:12 ] [ sheytoOnak ]اينو منو داداشم  رو پـــــــــــــــرايـــــــــــــــــــــدكشيديم

نظرتونو راجبش بگيد!

[ چهارشنبه سی ام اسفند 1391 ] [ 3:31 ] [ sheytoOnak ]
ای کسی که پای کامپیوترت نسشتی و فکر میکنی که خیلی زرنگی...
اما جمله ای که خوندی کلمه‌ی نشستی‌اش غلط بود...
ههههههه
دیدی رزنگ نبودی؟
ای بابا باز هم که اشتباه خوندی کلمه ی بالا زرنگه نه رزنگ...
ای دل غافل...فارسی بلد نستی بخونی؟!
آخه نخبه، کلمه‌ی بالا نیستیه نه نستی...
دلنبدم، فارسی بلد نیستی...چرا می‌خونی؟!!
اه اه اه... بابا اون کلمه‌ی بالا دلبندمه نه دلنبدم...
تو دبیرستان فارسی رو چند می‌شدی؟!
بابا کلمه بالا فارسیش غلطه...
چیه؟!...رفتی ببینی غلطه یا نه؟!!

[ دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391 ] [ 18:58 ] [ sheytoOnak ]

چقدر نازه :|
فقط موندم اون لگن چیه پشت پراید پارک کردن :دی
پراید صورتیآینده پراید در ایران! ...

پراید 20 میلیونیاین 2 تا با 3 میلیون تومن تونستن یه در پراید بخرن :)))))
باقیشو کم کم میخرن وصل میکنن !!!

در پرایدباور کنید این همین پراید خودمونه که اسپرت شده !
پراید اسپرتپراید خوبی باشه 5 میلیون هم سر میدم! :D
آگهی تعویض پرایداینم جدیدترین مدل های پراید در سال 2013
چند مدل پراید
[ چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391 ] [ 21:58 ] [ sheytoOnak ]

 سلام پرايد!
روزگار، ما را به جايي رسانده كه به پرايد نامه بنويسيم. (فكر كن!)

نامه به پرایدپرايد عزيزم، شنيده ام مرز هجده ميليون تومان را رد كرده اي. اي قشنگ تر از پريا از اين به بعد، انصافا، تنها تو كوچه نريا. چون با اين وضعيت زورگيري، اختلاس و... كلابچه هاي محل دزدن و خداي نكرده زبانم لال يكجا تو رو مي دزدند.
پرايد خوبم، انژكتورت را قربان، اي لاستيكت تو حلقم، اي فداي برجستگي صندوق عقب تو، اي دور رينگت بگردم، فكر مي كردي يك زمان به مدد تلاش شبانه روزي مسوولان هجده ميليون تومان بشوي؟!
اي پرايد، اي نازنين، اي ماكسيما مخفي، اي طرح ژنريك بنز، اي پرادو مينيمال تو الان در شرايطي هستي كه مي توان لنت هايت را طوطياي چشم كرد. تو الان در موقعيتي هستي كه دود اگزوزت صد مرتبه از هواي فرحزاد مصفي تر است! تو چنان مقام و منزلتي داري كه مردم عاشق جيب چاك تو هستند. يعني قيمتت جيب جر مي دهد، باقلوا! من در حسرت آن لحظه خواهم سوخت كه سايپا سر در كارخانه اش بيلبورد بزند «اين ور پرايد اوفينا/ اون ور پرايد اوفينا».
اي تراول چك متحرك، اي هر دور لاستيك تو شيش ماه كار كردن من، اي كه ديروز در حد غضنفر بودي و امروز اما يك پا «ارزو» شدي. همينطور كه در خيابان ها حركت مي كني و از مردم دل مي بري به جان مسوولان با بالاگرفتن برف پاك كن هايت دعا كن. آنها و فقط آنها چنان در حوزه اقتصاد كيمياگري بلد بودند، كه توانستند نه مس، كه لگني مانند تو را طلاكنند: طلاي هجده عيار! باز من نمي دانم چرا اين مردم ناسپاس از مسوولان انتقاد مي كنند. قيمت پرايد امروز، قيمت زانتياي يك سال پيش است. آيا اين امر به راحتي به دست مي آيد؟ اين دوستان ناممكن ها را براي ما ممكن كرده اند. اي الهي آخ و همينطور بچه ها متشكريم از بيخ.

 

نويسنده: ابراهيم رها

[ چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391 ] [ 21:53 ] [ sheytoOnak ]

اول از همه ادامه ي مطلب يادتون نره ه ه ه ه ه ه ه ه

خوابم میاد...! ( تصویری ) www.taknaz.ir

خوابم میاد...! ( تصویری ) www.taknaz.ir


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم بهمن 1391 ] [ 15:53 ] [ sheytoOnak ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

♥____________________$$$$$$$
_____________________$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$_$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$
__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$___$$$$$$_$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$_____$$___$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$__________$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$__$$$$$$$$$
$_$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$__$$$$$$$
$_$$$$$$$$___$$$$$$
$$_$$$$$$$$___$$$$$
$$$_$$$$$$$$__$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$ __$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$ __$$$$$$$$$__$
$_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$
$$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$
$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$
_$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$
_$$$_$$_____________$$$$$$$$$$
_$$_$$______________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
__$$$_________________$$$$$$$$$
$_____________________$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$__$$$$$
$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$__$$$$$$$$
حرف دل دیبا
خدایا من عاشق تو ام و به تو نیاز دارم به قلب من بیا
امکانات وب

کد حرکت متن دنبال موس P align=center>هفته ي عشق-بنيامين بهادري

كداهنگ براي وبلاگ

div style="text-align: center;"> src="http://uploadtak.com/images/i731_120240.gif" />